Jak optymalizować koszty transportu?

Koszty w przedsiębiorstwie transportowym

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nieodłącznie związana z koniecznością ponoszenia rozmaitych kosztów, na które składają się zarówno nakłady pieniężne, materiałowe, nakłady pracy żywej oraz środków pracy. Całość kosztów, jakie firma musi regularnie ponosić, obejmuje zatem wynagrodzenia dla pracowników, wszelkie ubezpieczenia, opłaty, podatki, usługi, wynajem maszyn, budynków, pomieszczeń, zużycie surowców, środków trwałych, paliwa i energii. Wysokość poszczególnych kosztów zależna jest przede wszystkim od specyfiki firmy, jej indywidualnych potrzeb oraz podjętej strategii. W przypadku przedsiębiorstw, których działalność jest ściśle związana z realizowaniem usług transportowych, większość nakładów finansowych stanowią głównie koszty paliwa. Pozostałe wydatki obejmują ogólne koszty utrzymania, koszty naprawy i konserwacji pojazdów, amortyzacja, ubezpieczenia, podatki, opłaty drogowe, a także kary finansowe. Wśród kosztów, jakie każdego dnia ponoszą firmy transportowe, generowane są również ogromne straty wynikające między innymi z pustych przebiegów i nieefektywnego zarządzania transportem towarów.

Redukcja kosztów paliwa

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży transportowej wiąże się dla przedsiębiorców z koniecznością sprostania wymaganiom współczesnego rynku oraz rosnącym wymaganiom klientów. Sama specyfika tego typu przedsiębiorstw wymaga ogromnych nakładów finansowych, niezbędnych do utrzymania floty pojazdów i opłacenia pracowników. W przypadku, kiedy prowadzona działalność nie przynosi oczekiwanych zysków, warto dokładnie przeanalizować, czy firma nie generuje niepotrzebnych kosztów. Optymalizacja kosztów powinna w pierwszej kolejności obejmować obniżenie kosztów paliwa, ponieważ to obejmują największy procent wszystkich wydatków. Obecnie coraz więcej firm stosuje tak zwany eco-driving (w dosłownym znaczeniu eko-jazdę), czyli technikę jazdy pozwalającą na oszczędną jazdę. Technika ta określa najbardziej optymalny sposób prowadzenia pojazdu, który umożliwia racjonalne zużycie paliwa. Jedną z zasad eco-drivingu jest zachowanie płynności jazdy, w związku z czym zaleca się, aby ruszanie pojazdu następowało bezpośrednio po jego uruchomieniu, jak również rekomendowana jest jazda na najwyższym możliwym biegu oraz dynamiczne przyspieszanie pojazdu. Istotną kwestią jest zadbanie o właściwe ciśnienie opon oraz oszczędne korzystanie z klimatyzacji, z kolei podczas hamowania warto redukować biegi, zamiast naciskać na hamulec. W przypadku transportu miejskiego coraz popularniejszą metodą pozwalającą na mniejsze zużycie paliwa jest unikanie skrętów w lewo, co zapobiega przestojom na trasie i pozwala na zachowanie płynności jazdy.

Właściwa organizacja tras

W celu zmniejszenia zużycia paliwa w przedsiębiorstwie oraz uniknięcia dodatkowych opłat, istotny jest właściwy dobór tras. Warto zaplanować trasę pojazdów w taki sposób, aby możliwe było uniknięcie niepotrzebnych przestojów, korków, objazdów, czy płatnych dróg. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele systemów telematycznych, przeznaczonych do zarządzania procesami transportowymi w przedsiębiorstwie. Wymienione systemy posiadają charakter telekomunikacyjny oraz informatyczny, pozwalając na sprawowanie pełnej kontroli nad przebiegiem transportu. Za pośrednictwem systemów telematycznych możliwe jest między innymi monitorowanie pojazdów i ładunków, kontrola poszczególnych parametrów jazdy i czasu pracy kierowców, czy możliwość wyboru różnych miejsc załadunku i wyładunku. Zastosowanie nowoczesnych systemów telematycznych pozwala nie tylko zoptymalizować trasy i dostosować je pod kątem ekonomicznej jazdy, ale również pozwalają na uniknięcie różnego rodzaju nadużyć ze strony pracowników.

Unikanie pustych przebiegów

Tak zwane puste przebiegi są problemem, z którym na co dzień boryka się większość przedsiębiorstw transportowych. Ze względu na coraz większą konkurencję na rynku oraz nieustanną wojnę cenową, wielu firmom bardziej opłaca się wracać bez załadunku, niżeli przyjmować nieopłacalne zlecenie. W efekcie pusty przebieg wiąże się dla firmy z koniecznością poniesienia kosztów za paliwo i pracę kierowców. Puste przebiegi można częściowo wyeliminować, dzięki wykorzystaniu giełd transportowych, jednak znalezienie korzystnego zlecenia coraz częściej stanowi dla firm nie lada wyzwanie. Skuteczną metodą na redukcję pustych przebiegów może okazać się wykorzystanie systemów telematycznych, pozwalających na efektywne zarządzane flotą pojazdów. Dzięki zastosowaniu wymienionych systemów możliwe jest ocenienie czy określona trasa jest rentowna już na etapie jej tworzenia.

Na czym polega optymalizacja produkcji?

Główne założenia przedsiębiorstw

Każde przedsiębiorstwo posiada określone cele oraz strategie, za pomocą których cele te są możliwe do zrealizowania. Priorytetem wielu firm jest zmaksymalizowanie zysków, jak również dążenie do zwiększenia swojej wartości rynkowej. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw produkcyjnych, w których skuteczność realizowanych procesów jest nierzadko czynnikiem, który decyduje o rentowności firmy. Zachodzące w przedsiębiorstwie procesy produkcyjne składają się na współzależne od siebie działania, stanowiące łańcuch produkcyjny – od wzajemnej pracy poszczególnych jego elementów zależy ogólna efektywność pracy oraz jakość uzyskanych efektów. Istnieją różne rodzaje parametrów, jakie stosuje się do oceny wydajności procesów produkcyjnych, takie jak ilość wyprodukowanych sztuk w określonym interwale, czas taktu i cyklu, jednostkowy koszt produkcji oraz ilość defektów. W przypadku, kiedy rezultaty znacznie odbiegają od oczekiwań, warto podjąć odpowiednie działania, które pozwolą na optymalizację określonych procesów.

Dlaczego produkcja nie przebiega efektywnie?

Przedsiębiorstwa produkcyjne posiadają bardzo specyficzną strukturę, w której wszystkie składające się na nią elementy muszą być właściwie ze sobą skoordynowane. O sukcesie firmy decydują przede wszystkim pracownicy, od których efektywności i wzajemnej współpracy zależy powodzenie realizowanych projektów. W sytuacji, w której jedno z ogniw łańcucha produkcyjnego zawiedzie, praca całej organizacji może zostać zaburzona. Ze względu na ogromną zależność pomiędzy poszczególnymi procesami produkcyjnymi, istotne jest, aby ich działania były w pełni zharmonizowane. Wiele trudności, jakie pojawiają się w przedsiębiorstwach, wynikają często z błędnej analizy rynku i nieoszacowania realnego zapotrzebowania na określony wyrób. Może się to wiązać z brakami magazynowymi lub niedostateczną produkcją wyrobów o wysokim popycie, jednak również wiele problemów może wynikać także z zwiększonej produkcji określonych dóbr, które są następnie gromadzone w formie zapasów. Produkcja przekraczająca realne zapotrzebowanie na określone wyroby może skutkować między innymi zmniejszeniem przepływu gotówki w firmie, zwiększeniem kosztów magazynowania zapasów, a także wzrostem strat. Inne problemy mogą wynikać również z nieefektywnego zarządzania czasem pracy i zasobami ludzkimi, co może skutkować zmniejszeniem wydajności produkcji.

Lean manufacturing

W celu zwiększenia przychodów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, istotne jest dążenie do sytuacji, w której dojdzie do zminimalizowania kosztów operacyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności procesów produkcyjnych. Kryteria, które są najczęściej stosowane w przypadku optymalizacji produkcji, obejmują nie tylko zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu, ale również ograniczenie czasu, w jakim wymieniony projekt powinien zostać zrealizowany. Aby skutecznie zrealizować wyznaczone cele, coraz częściej w przedsiębiorstwach stosuje się tak zwany Lean Manufacturing, czyli dosłownie „szczupłą produkcję”, której głównym założeniem jest ograniczenie niepotrzebnych nadwyżek i marnotrawstwa, związanego z nieodpowiednim gospodarowaniem czasu, surowców czy energii. Zastosowanie wymienionej strategii ma na celu dostarczenie klientom wysokiej jakości produktów, które są zgodne z ich oczekiwaniami. Istotnym elementem, jaki realizuje Lean Manufacturing jest model zespołowy, oparty na współpracy członków załogi i ich zaangażowaniu w realizację projektu. W efekcie działanie według filozofii Lean Manufacturing może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści ekonomicznych w postaci minimalizacji kosztów produkcji, ograniczenia zapasów, zmniejszonego zapotrzebowania na powierzchnię, redukcji czasu realizacji zamówień, zwiększonej jakości wyrobów oraz ogólnego wzrostu efektywności.

Podsumowanie

Chcąc zoptymalizować zachodzące w przedsiębiorstwie procesy produkcyjne, należy w pierwszej kolejności przeanalizować sytuację w firmie i na jej podstawie opracować konkretny plan działania. Aby wypracować oczekiwany zysk, powinniśmy skupić się w głównej mierze na maksymalnym wykorzystaniu zasobów, jakimi dysponujemy. Naszym priorytetem powinno być zatem racjonalne gospodarowanie zapasem surowców oraz gotowych wyrobów przy optymalnym wykorzystaniu środków produkcji, jakimi dysponujemy. Wszelkie straty surowców i energii powinny być ograniczone do minimum. Dzięki zastosowaniu zespołowego modelu pracy możliwe jest zwiększenie ogólnej wydajności procesów produkcyjnych i zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację celów organizacji.

Skuteczne zarządzanie magazynem

Obieg produktów

Działalność większości przedsiębiorstw opiera się na wytwarzaniu dóbr materialnych lub usług, które mają na celu zaspokojenie ludzkich potrzeb. W przypadku firm produkcyjnych, wytworzenie określonego towaru jest związane z niezwykle złożonym procesem, na który składa się wiele etapów. Otrzymanie gotowego produktu pozwala na jego dalszą dystrybucję, dzięki czemu może on finalnie trafić w ręce konsumentów. Zanim jednak wytworzony towar przejdzie długą drogę od hali produkcyjnej do sklepowych półek, musi trafić do magazynu, gdzie zostanie przechowywany do czasu, aż nie trafi do transportu. To właśnie magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów, składających się na łańcuch logistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym, a od jego funkcjonowania zależy między innymi dalszy obieg produktów.

Na czym polega funkcjonowanie magazynu?

Pod względem logistycznym magazyn posiada niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz handlowego, stanowiąc niezależną komórkę organizacyjną. Zasadnicze zadania, jakie musi realizować każdy magazyn obejmują takie czynności jak przyjmowanie towaru, jego magazynowanie, kompletowanie oraz wydawanie. Czynności te wymagają prowadzenia ewidencji, za pomocą których możliwe jest ustalenie stanów magazynowych oraz odpowiednie zarządzanie przestrzenią magazynową. Materiały i gotowe produkty, jakie trafiają do magazynu mogą pochodzić zarówno z dostaw wewnętrznych, które obejmują między innymi nieprzetworzone surowce i gotowe produkty pochodzące z działów produkcyjnych, przesunięcia międzymagazynowe, zwroty czy depozyty. Magazyn może być także zaopatrywany w towary pochodzące od zewnętrznych dostawców.

Zarządzanie magazynem

Płynny przepływ towarów przez magazyn posiada niebagatelne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni magazynowej. Aby zapewnić magazynowi najbardziej optymalne działanie, niezbędne jest nie tylko właściwe zarządzanie jego powierzchnią, ale również skoordynowanie jego pracy z innymi działami firmy. Czynności związane z zarządzaniem magazynu mogą być wykonywane bezpośrednio przez przedsiębiorstwo, będące właścicielem obiektu, jak i przez zewnętrzne firmy logistyczne. Fundamentalną kwestią jest dokładne zaplanowanie przestrzeni magazynowej oraz odpowiednie rozmieszczeniu zasobów. Zagospodarowanie magazynu w sposób spójny i przemyślany sposób jest w stanie zapewnić łatwiejszy dostęp do każdego rodzaju produktów jak, również pozwoli na swobodne i bezpieczne poruszanie się w obrębie przestrzeni magazynowej oraz manipulowanie urządzeniami transportowymi. Powszechnie funkcjonują trzy układy technologiczne, jakie stosuje się w magazynach, w zależności od układu przestrzeni oraz specyfiki działania przedsiębiorstwa – są to układy kątowe, przelotowe oraz workowe. Istnieją również różne techniki magazynowania (FIFO, LIFO, FEFO), wśród których najpowszechniej stosuje się FIFO (z angielskiego first in, first out, czyli pierwsze przyszło, pierwsze wyszło). Dzięki zastosowaniu wymienionej metody, magazyn w pierwszej kolejności wydaje towary, które najwcześniej do niego trafiły, co zapobiega ich zaleganiu.

Koszty magazynu

Niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo dysponuje ogromną halą magazynową czy dużo mniejszą przestrzenią, należy liczyć się z faktem, że magazyn jest miejscem generującym wiele kosztów, związanych z jego utrzymaniem, serwisem, wymianą sprzętu, czy opłatą mediów, pracowników i ubezpieczeń. Pozostałe koszty mogą wynikać ze strat, które powstały na skutek uszkodzenia surowców, wyrobów lub za sprawą nieodpowiedniego użytkowania sprzętu, zbyt wysokich stanów magazynowych, czy niepotrzebnych procesów logistycznych. Koszty związane ze stratami materialnymi można znacząco obniżyć poprzez zagospodarowanie przestrzeni magazynowej w sposób funkcjonalny oraz dzięki przestrzeganiu określonych technik magazynowania. Warto również dokładnie przeanalizować zapotrzebowanie na określone surowce i wyroby, by zapobiec ich późniejszemu zaleganiu na regałach.

Wsparcie IT

W celu efektywnego zarządzania przestrzenią magazynową możemy, możliwe jest skorzystanie ze specjalistycznych oprogramowań, które przeznaczone są do realizacji określonych zadań. Dzięki wykorzystaniu dedykowanych systemów informatycznych możliwe jest skuteczne zarządzanie przepływem produktów w magazynie oraz procesami, jakie w nim zachodzą. Dostępne na rynku oprogramowania pozwalają także na dowolne planowanie powierzchni magazynowej oraz pozwalają na wygenerowanie wizualizacji. Ze względu na swoją nieocenioną funkcjonalność, systemy informatyczne obecnie znajdują zastosowanie w praktycznie każdym przedsiębiorstwie, stanowiąc niezbędne narzędzie pracy zarówno dla kierownictwa, jaki i dla magazynierów.

Na czym polega różnica między logistyką, transportem, a spedycją?

Podobne, ale nie tożsame

Takie pojęcia jak logistyka, transport i spedycja są często mylone i błędnie definiowane. Osoby, które nie są w żaden sposób związane z branżą, często używają wymienionych terminów naprzemiennie, niezależnie od kontekstu. Mimo, że dziedziny te posiadają wiele wspólnych elementów i są w znacznej mierze od siebie zależne, to należy mieć na uwadze, że każda z nich odpowiada za inne zadania. Nieznajomość specyfiki określonej branży i nieprawidłowe nazewnictwo może w efekcie prowadzić do nieporozumień między firmami świadczącymi określony typ usług, a klientami.

Czym zajmuje się logistyka?

Logistyka jest bardzo obszernym dziedziną, na którą składa się wiele różnych działów, odpowiadającymi za odmienne obszary zainteresowań. Sama logistyka odpowiada za realizację szeregu procesów, związanych z planowaniem przepływu materiałów, surowców oraz gotowych towarów oraz jego efektywnym zarządzaniem. Zakres działania logistyki obejmuje między innymi wyznaczenie konkretnego celu wraz z precyzyjnym planem, który zapewni jego realizację w określonym czasie. W czasie wykonywania zadań kluczowe jest kontrolowanie całego procesu w celu dostarczenia jak najwyższej jakości produktu lub usługi. Wszystkie procesy, jakie składają się na logistykę są ściśle ze sobą powiązane i tworzą jeden wspólny łańcuch logistyczny, dlatego istotne jest, aby były ze sobą odpowiednio skoordynowane. Każdy segment, który składa się na łańcuch logistyczny obejmuje odrębny dział, który odpowiada za określony etap procesu. Logistyka odnosi się w głównej mierze do optymalnego zarządzania procesem produkcji, zaopatrzeniem czy dystrybucją, w związku z czym znajduje zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych. Istotny działem logistyki stanowi logistyka transportu, która odpowiada za planowanie przemieszczania ładunków oraz ich optymalizację.

Za co odpowiada spedycja?

W porównaniu do logistyki, spedycja jest dużo węższym działem, odnoszącym się do szeregu czynności, związanych z organizacją transportu na rzecz przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Za wszelkie działania związane z planowaniem i koordynacją transportu, przewozem ładunków odpowiada spedytor, który pełni kluczowa rolę w całym procesie. Spedytor jako osoba prawna lub fizyczna jest odpowiedzialny między innymi za formalną stronę transportu – do jego zasadniczych zadań należy przygotowywanie oraz kompletowanie niezbędnej dokumentacji pod postacią umów, listów przewozowych i ubezpieczeń. Oprócz realizowania wszelkich formalności, spedytor zajmuje się również organizacją i doborem optymalnych środków transportu oraz ich koordynacją. Realizacja wymienionych zadań ma na celu bezpieczne dostarczenie ładunku z punktu A do punktu B. W przypadku transportu międzynarodowego, spedytor odpowiada również za czynności związane z odprawą celną. Niezbędne jest zatem, aby osoba świadcząca usługi spedycyjne dysponowała odpowiednią wiedzą z zakresu regulacji prawnych i wszelkich norm. Spedycja i transport są dziedzinami, które są od siebie w dużej mierze zależne, dlatego też na rynku można znaleźć wiele firm, które łączą wymienione usługi. Jednak nie każda firma transportowa decyduje się zatrudnianie własnego spedytora – często można spotkać się z sytuacją, w której przedsiębiorstwa nawiązują współpracę ze spedytorem na zasadzie usług outsourcingowych.

Transport

Pojęcie transportu w ogólnym rozumieniu obejmuje czynności związane z przemieszczaniem osób oraz towarów. W odniesieniu branży TSL (transport-spedycja-logistyka), wymienione zagadnienie dotyczy przede wszystkim przewozu określonego ładunku z wyznaczonego miejsca do punktu docelowego w określonym czasie. Jednym z najpowszechniejszych rodzajów transportu jest drogowy, który realizowany jest najczęściej za pośrednictwem samochodów dostawczych oraz pojazdów ciężarowych. Wśród innych rodzajów transportu można wyróżnić również transport kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy oraz rurociągowy. Każdy z wymienionych rodzajów posiada zarówno wady jak i zalety, dlatego tak istotne jest, aby wybrany środek transportu był zgodny ze specyficznymi potrzebami naszych klientów.

Jak zwiększyć wydajność procesów logistycznych?

Wymagania współczesnego rynku

Zasadniczym celem wielu przedsiębiorstw jest wytworzenie produktów lub usług, które mają trafić do określonej grupy odbiorczej. Współczesny rynek zorientowany jest na zaspokajanie rosnących wymagań konsumentów, ponieważ to ich wybory decydują o sukcesie danej firmy. Dzieje się tak ze względu na coraz lepszy dostęp do różnorodnych dóbr, które obecnie są na wyciągnięcie ręki każdego z nas. Rosnąca popularyzacja handlu za pośrednictwem Internetu sprawiła, że możliwe jest łatwe wyszukiwanie i porównywanie ofert z niemal każdego miejsca na świecie. Dzięki temu możemy dokonać zakupu produktu, który fizycznie jest oddalony o setki kilometrów od miejsca, w którym się znajdujemy, bez konieczności wychodzenia z domu. Konkurencja na rynku jest na tyle duża, że klienci mogą dowolnie wybierać między różnymi dystrybutorami, producentami czy usługodawcami. Nic więc dziwnego, że firmy starają się odpowiadać na specyficzne potrzeby i oczekiwania swoich konsumentów, aby przyciągnąć ich uwagę i wzbudzić zaufanie.

Co składa się na procesy logistyczne?

Specyfika współczesnego rynku pokazuje, że obecnie wytworzenie towaru jest niewystarczające, ponieważ coraz więcej osób oczekuje, że wybrany produkt zostanie dodatkowo do nich dostarczony. Z tego powodu przedsiębiorstwa opierające się na produkcji, stopniowo odchodzą od systemu pracy, który skupia się wyłącznie na osiągnięciu odpowiedniej wydajności. Kwestiami priorytetowymi stają się obecnie takie aspekty jak ciągły przepływ materiałów, wykonywanie produktów nietypowych, zgodnych ze zleceniem klienta, jak również redukcja kosztów. Wdrożenie procesów logistycznych w firmie pozwala na uelastycznienie różnorodnych operacji i ich pełną integrację, za sprawą czego logistyka w firmie zostaje połączona z funkcjonowaniem całego przedsiębiorstwa. W tym celu niezbędne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury, która umożliwi sprawne funkcjonowanie całego łańcucha logistycznego, na którą składają się takie elementy, jak infrastruktura transportowa, infrastruktura ogólna, opakowania oraz infrastruktura informatyczna. Elementy, które składają się na infrastrukturę procesów logistycznych wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu możliwy jest sprawny przepływ materiałów w określonym czasie i przestrzeni oraz w zakresie ustalonych kosztów.

Procesy logistyczne a optymalizacja

Dzięki optymalizacji procesów logistycznych możliwe jest opracowanie najkorzystniejszego rozwiązania, które umożliwi usprawnienie łańcucha logistycznego w naszej firmie. Aby dokonać optymalizacji, niezbędne jest przeprowadzenie badań, porównań oraz statystyk, za pomocą których uzyskamy poglądowe informacje na temat przebiegu poszczególnych procesów i na podstawie których możliwe jest podjęcie dalszych działań. Wdrożenie działań optymalizacyjnych może dotyczyć różnych obszarów, które obejmują kryteria ekonomiczne, organizacyjne, techniczne, społeczne i ekologiczne. Biorąc pod uwagę kryteria typowo techniczne, możemy podjąć określone działania, za sprawą których możliwe będzie skrócenie czasu przechowywania materiałów w magazynie oraz zredukowanie ich ilości, usprawnienie elastyczności produkcji i transportu wewnętrznego, czy zwiększenie transportu zwrotnego.

Filozofia Kaizen

Coraz więcej przedsiębiorstw opiera działanie procesów logistycznych w firmie na filozofii zarządzania, zwanej Kaizen. Koncepcja ta wywodzi się z Japonii i zakłada nieustanne działanie, które ma prowadzić do dalszego rozwoju. Celem Kaizen jest zatem usprawnienie pracy i poprawa jej jakości, odpowiednie dopasowanie różnych elementów technicznych oraz redukcja kosztów. Realizacja wymienionych założeń możliwa jest dzięki odpowiedniej organizacji miejsca i czasu pracy, wraz z doborem odpowiednich narzędzi, zachowaniu porządku i systematyczności, utrzymaniu porządku na stanowisku pracy, standaryzacji, określającej cele i zadania oraz samodyscyplinie. Wdrożenie filozofii Kaizen może pozwolić na zwiększenie zaangażowania pracowników w przebieg procesów logistycznych w firmie, co w efekcie pozwoli na osiągnięcie większej wydajności.